Infolinia Programu Fachowiec: +48 61 62 50 200

Aktualności

28.09.2020

Zmiany w regulaminie PROGRAMU FACHOWIEC

Fachowcu,

dokonaliśmy zmian w regulaminie Programu Fachowiec, w zakresie procesów reklamacyjnych. Zmiany postanowień dotyczą § 6 regulaminu Programu, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust.  1 i 2, reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Programu, a w szczególności reklamacje dotyczące rejestracji punktów powinny być składane przez Uczestników niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.

2. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w rejestracji Punktów mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zarejestrowania Punktów w Programie.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzenia nagrody podczas przesyłki lub przesłania nagrody innej niż zamówiona mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od daty wydania nagrody Uczestnikowi.

4. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu komórkowego podany w formularzu rejestracyjnym, jego adres korespondencyjny, dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji oraz treść żądania. Reklamacja może być w szczególności złożona przy wykorzystaniu „DRUKU REKLAMACYJNEGO” dostępnego w Serwisie internetowym. Reklamacje złożone z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1 – 3 nie będą uwzględniane przez Organizatora.

5. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji

*Zmiany obowiązują od 12.10.2020

*POBIERZ REGULAMIN